Bryza niebiańskiej wiosny

Niech łąki umajone i chrześcijanie na ich widok wielbią Ojca i Syna, dzielących się z nami swoją chwałą oraz Ducha Chwały, spoczywającego na Bożych dzieciach.

Posyłasz Twego Ducha i są stwarzane (Ps 104,30)

Niech łąki umajone i chrześcijanie na ich widok chwalą Ducha Świętego – Pana i Ożywiciela, który od Ojca (przez Syna) pochodzi. por. J 15,26; 16,13-15 Niech chwalą źródlany Podmuch Życia, Niepokalany Początek daru z siebie i wdzięcznej wzajemności, żywe Natchnienie i Spoiwo każdej prawdziwej wspólnoty. por. 2 Kor 13,13 Niech cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki chwalą Nadprzyrodzoną Wiosnę, dziewiczą, oblubieńczą i macierzyńską Mądrość istnienia będącego kochaniem (amo, ergo sum).

To Ona, Boska Ruah – w hebrajskim Duch to rodzaj żeński – stała się mocą i pieśnią por. Ps 118,14 ziemskiej Matki naszego Pana. por. Łk 1,43

Kobiecy rys Boga

Tak, to najpierw Ruah Ha-Kodesh, Pani i Ożywicielka, występuje w ścisłej łączności z Synem-Słowem jako nasza Orędowniczka i Pośredniczka wobec Ojca. por. Rz 8,26; Ef 2,18 To nasza Rzeczniczka-Pocieszycielka…por. J 14,16 W ramach terapii grzeszników Ojciec o sercu Matki, Miłość niepotrzebująca mediatorów, bo niechowająca urazy por. Łk 15,20; 1Kor 13,5d sam jedna nas ze sobą por. 2Kor 5,19 za pośrednictwem Słowa i Tchnienia Miłosierdzia. 

Natomiast Przemieniona Łaską (kecharitōmenē, Łk 1,28) Maria z Nazaretu jest nie tyle Oblubienicą Ducha Świętego, jak się czasem mówi, ile raczej Jego czy Jej uprzywilejowaną reprezentantką. Rozumnym, dobrowolnie uległym instrumentem. Duch Boży przypomina wiatr, por. J 3,8 pozwala nam się zobaczyć tylko w oddziaływaniu na stworzenia, a posłuszna łasce Maria por. Łk 1,38 stała się jak żagiel na wietrze – mistyczny żagiel wypełniony Podmuchem Życia, z którego rodzą się Boże dzieci. por. J 3,5-6 Stała się takim żaglem dla Kościoła, Gromady zwołanych przez Łaskę, bo pełna Ducha Chrystusa pociąga nas za sobą na Jego drogę. Podobnie jak inna Maria z Pierwszego Testamentu, siostra Mojżesza, prowadząca za nim wyrwany z niewoli lud Boży. por. Wj 15,20-21 

Żeński Abraham 

Nowotestamentowa odpowiedniczka Abrahama, Matka wierzących, por. Rz 4,11; Łk 1,45; J 19,26-27 to pierwsza Uczennica Pana, słuchająca słowa Bożego i zachowująca je. por. Łk 11,27-28 Dopiero dzięki temu może być Asystentką Pośrednika Miłosierdzia, mówiącą Bogu – zawsze przez Chrystusa – o naszych potrzebach i mówiącą do nas: zróbcie, co On wam powie! por. J 2,5 Jej opieka nad uczniami Syna w ramach otaczającego nas obłoku świadków por. Hbr 12,1 to nic innego, jak służenie nam w Duchu Świętym modlitwą wstawienniczą oraz prorokowanie sobą o Miłosiernym Jezusie-Zbawicielu.por. Łk 1,47 Tak, słowa Magnificat: raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy mogą być aluzją do imienia Jeshua, oznaczającego ratunek, wybawienie przez Boga.

Wychwalając tę Siostrę-Matkę zgodnie z Pismem, a więc jako przykład wielkości Bożego zaangażowania po stronie ludzi i skuteczności łaski por. Łk 1,48-49 oraz prosząc ją o modlitwę w ramach wspólnoty miasta Boga żywego, łączącej nas z duchami sprawiedliwych, co doszli do celu por. Hbr 12,22-23 wychwalajmy jeszcze mocniej Najświętszą Ruah, ożywiającą stworzenie Bryzę Miłości… Niech łąki umajone i chrześcijanie na ich widok wielbią Ojca i Syna, dzielących się z nami swoją chwałą por. J 17,22 oraz Ducha Chwały, spoczywającego na Bożych dzieciach. por. 1P 4,14 Niech Matka wierzących, która stała się – tylko z łaski, tylko przez wiarę, tylko w Chrystusie – Niepokalanym Początkiem Kościoła, prowadzi nas w głąb doświadczenia chrztu w Duchu Świętym, skąpania w danym przez Chrystusa Podmuchu mądrości i mocy z wysoka. por. Iz 11,2; Dz 1,8

Niech to będzie istotne dopowiedzenie do majowych litanii.

***

Sięgnij do innych tekstów autora.

Jeśli podoba Ci się nasz portal i chcesz, żeby dalej istniał i się rozwijał możesz nas wesprzeć na PATRONITE.